INFO ET COMMUNICATION

Araka ny fanambaran’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara teo dia mikatona ny toeram-pampianarana rehetra isan’ambaratongany mandritra ny 15 andro

Miarahaba antsika rehetra Ray aman-dreny, mpianatra, mpampianatra ary ireo mpiara-miasa rehetra.

Araka ny fanambaran’ Andriamatoa Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara teo dia mikatona ny toeram-pampianarana rehetra isan’ambaratongany mandritra ny 15 andro mba ho fisorohana ny fiparitahan’ny valan’aretina Coronavirus na ny Covid-19.

Noho izany dia tsy mianatra ny mpianatra manomboka ny Alatsinainy 23 Mars mandra-pahatongan’ny faha 15 andro fikatonan’ny sekoly rehetra manerana ny Nosy. Iangaviana isika rehetra hanaraka tsy tapaka ny vaovao eny amin’ny haino aman-jery, ary samy ho maklo hatrany ny amin’ny fivoaran’izany.

Manentana antsika rehetra koa anefa izahay ny hanaraka antsakany sy andavany ireo toro-marika rehetra apetraky ny tompon’andraikitra rehetra mba ahafahantsika misoroka ny fiparitahan’izany aretina izany. Andeha isika hitsinjo ny ankohonantsika sy ny mpiara-belona amintsika rehetra.

Araka ny voalaza teo ihany koa raha misy ny fahatsapan’ny tsirairay tsy fahasalamana amin’ny tenany dia miantso avy hatrany ny 913.

Eto ampamaranana dia mampahery antsika rehetra ary mirary soa antsika rehetra.

Samia ho tahian’Andriamanitra.